قاسملوح.; رحمانیانف.; عباسیب.; زمانی مقدمح.; راجپوتش.; عبیریس.; فروغیانم.; برازنده پورس.; اخوانح. اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e22, 24 ژوئن 2021.