کلانین.; رعیت دوستا.; رحمانیان ف.; حاتمین.; فروغیانم. مقایسه تاثیر پتدین، کتورولاک و ترکیب کتورولاک – دیازپام در کاهش درد بیماران مبتلا به درد حاد کمری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی . مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e18, 3 ژوئن 2021.