میربهاس.; فروزانفرم. م.; صفریس.; هاشمیب.; جعفریآ.; کاوهع. فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e16, 29 می 2021.