رحمانیانف.; عباسیب.; بلوردیا.; ملکیف.; حبیب زادهس. ر.; مهدی ف.; عبیریس.; اخوانر. میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e13, 2 می 2021.