منافی راثیع.; توکّلی دارستانیر.; عموزاده عمرانیف.; زندیر.; باروتکوبم.; وزیریس. ش.; شکرانهش. مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e14, 7 می 2021.