رحمانیف.; واحدن.; سیف فرشدع. کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e9, 13 مارس 2021.