یداللهیس.; صالحیح.; انصاریف.; حیدرپورص. بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e12, 1 می 2021.