صانعیع.; پورافضلیس. م.; رئیسیه.; چیرهف. تطابق یافته‌های معاینه بالینی و گرافی ساده‌ لگن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه دقت تشخیصی: لزوم گرافی ساده‌لگن و تطابق با معاینه بالینی در بیماران ترومایی. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e4, 20 ژانویه 2021.