عسکری جهرمیم.; رضاییر. سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e7, 31 ژانویه 2021.