بدیهیا.; قهرمان زاده انیقس.; جنتیع.; غفارزادا.; ابراهیمی بختوره.; رحمانیف. تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e8, 3 مارس 2021.