اخوانر.; فروغیانم.; بلوردیا.; وفادار مرادیا.; ریحانیح. ر.; شهابیانم.; کلانین.; ابراهیمیم. تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI . مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e6, 31 ژانویه 2021.