عبدالرزاق نژادع.; صفدریم.; ضیائیم.; رجب پور صنعتیع. پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e5, 23 ژانویه 2021.