یحیی پورز.; جهانیانف.; حسینی نژادم.; اسدیت.; منتظرس. ح.; پاشائی گرامیم. بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e10, 15 مارس 2021.