محققذ. ا.; عابدزادهص.; خاتمیان اسکوییر.; فوگردیم. وضعیت تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس؛ یک مطالعه مقایسه ای. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e3, 19 دسامبر 2020.