پورآقاییم.; منتظرم.; محرم زادهپ.; محمدزاده عباچیا.; شهسواری نیاک.; بالافرم. یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e11, 14 آوریل 2021.