ابوبکرزادها.; امان اللهیع.; امیرزادهص.; بزمیا.; صداقتز.; علی نیاط.; . .و. . تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. مجله طب اورژانس ایران, v. 7, n. 1, p. e13, 27 آوریل 2020.