آقاعلیم.; امان اللهیع.; ایزدین.; حاجی پورم.; رحیمیس.; صداقتز.; . .و. . تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. مجله طب اورژانس ایران, v. 7, n. 1, p. e9, 22 آوریل 2020.