سعیدی بروجنیح.; مشعلچیح.; ماه ورط.; صادقیب.; جمشیدیم. فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, v. 7, n. 1, p. e34, 6 آگوست 2020.