رسولیف.; صفاییآ.; عبدالهیع. مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد. مجله طب اورژانس ایران, v. 6, n. 1, p. e7, 11.