شادمهرا., درودچیع., زارع نژادم., زارعیز., کلانین., & طاهریل. (2022). بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398. مجله طب اورژانس ایران, 9(1), e4. https://doi.org/10.22037/ijem.v9i1.37991