صفان., عبیریس., احمدی کوپاییس. ر., حبیب زادهس. ر., فرزانهر., طاهریل., کلانین., & رحمانیانف. (2021). خشونت در پرسنل بخش اورژانس: یک مطالعه مرور نظام مند. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e24. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35684