قاسملوح., صفان., برزانده پورس., فرزانهر., زرمهریب., کلانین., عبیریس., & رحمانیانف. (2021). میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس؛ یک مرور سیستماتیک: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e19. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35162