قاسملوح., رحمانیانف., عباسیب., زمانی مقدمح., راجپوتش., عبیریس., فروغیانم., برازنده پورس., & اخوانح. (2021). اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e22. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35049