میربهاس., فروزانفرم. م., صفریس., هاشمیب., جعفریآ., & کاوهع. (2021). فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e16. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34679