منافی راثیع., توکّلی دارستانیر., عموزاده عمرانیف., زندیر., باروتکوبم., وزیریس. ش., & شکرانهش. (2021). مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e14. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34209