رحمانیف., واحدن., & سیف فرشدع. (2021). کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e9. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34127