یداللهیس., صالحیح., انصاریف., & حیدرپورص. (2021). بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e12. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33980