صابری نیاا., یعقوب پورر., & مومنیر. (2021). بررسی مقالات منتشر شده در زمینه طب اورژانس در ایران طی سال های 1380 تا 1397؛ یک مطالعه مروری. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e17. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33911