مرتضویس., مرتضویع., & دین پناهح. (2021). شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e27. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33673