صانعیع., پورافضلیس. م., رئیسیه., & چیرهف. (2021). تطابق یافته‌های معاینه بالینی و گرافی ساده‌ لگن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه دقت تشخیصی: لزوم گرافی ساده‌لگن و تطابق با معاینه بالینی در بیماران ترومایی. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e4. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33436