عسکری جهرمیم., & رضاییر. (2021). سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e7. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33368