بدیهیا., قهرمان زاده انیقس., جنتیع., غفارزادا., ابراهیمی بختوره., & رحمانیف. (2021). تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e8. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33259