اخوانر., فروغیانم., بلوردیا., وفادار مرادیا., ریحانیح. ر., شهابیانم., کلانین., & ابراهیمیم. (2021). تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI . مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e6. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33093