عبدالرزاق نژادع., صفدریم., ضیائیم., & رجب پور صنعتیع. (2021). پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e5. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32736