نعمتی هنرب., مقدمخ., & زبرجدیج. (2020). کمای میکس ادم در بیمار با تستهای تیروییدی نرمال بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک؛ گزارش یک مورد. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e1. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32676