یحیی پورز., جهانیانف., حسینی نژادم., اسدیت., منتظرس. ح., & پاشائی گرامیم. (2021). بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e10. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32596