محققذ. ا., عابدزادهص., خاتمیان اسکوییر., & فوگردیم. (2020). وضعیت تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس؛ یک مطالعه مقایسه ای. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e3. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32490