پورآقاییم., منتظرم., محرم زادهپ., محمدزاده عباچیا., شهسواری نیاک., & بالافرم. (2021). یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه. مجله طب اورژانس ایران, 8(1), e11. https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.31305