ابوبکرزادها., امان اللهیع., امیرزادهص., بزمیا., صداقتز., علی نیاط., & . .و. . (2020). تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. مجله طب اورژانس ایران, 7(1), e13. https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30177