آقاعلیم., امان اللهیع., ایزدین., حاجی پورم., رحیمیس., صداقتز., & . .و. . (2020). تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. مجله طب اورژانس ایران, 7(1), e9. https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30099