سعیدی بروجنیح., مشعلچیح., ماه ورط., صادقیب., & جمشیدیم. (2020). فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, 7(1), e34. https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29093