رسولیف., صفاییآ., & عبدالهیع. (1). مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد. مجله طب اورژانس ایران, 6(1), e7. https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.26470