(1)
شادمهرا.; درودچیع.; زارع نژادم.; زارعیز.; کلانین.; طاهریل. بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398. IJEM 2022, 9, e4.