(1)
وطن خواهم.; ملکیف.; حبیب زادهس. ر.; ملک شعارم. اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران. IJEM 2021, 8, e29.