(1)
درودچیع.; زارع نژادم.; کلانین.; رنجبرف.; حاتمین.; رعیت دوستا. بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98. IJEM 2021, 8, e26.