(1)
قاسملوح.; رحمانیانف.; عباسیب.; زمانی مقدمح.; راجپوتش.; عبیریس.; فروغیانم.; برازنده پورس.; اخوانح. اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران. IJEM 2021, 8, e22.