(1)
کلانین.; رعیت دوستا.; رحمانیان ف.; حاتمین.; فروغیانم. مقایسه تاثیر پتدین، کتورولاک و ترکیب کتورولاک – دیازپام در کاهش درد بیماران مبتلا به درد حاد کمری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی . IJEM 2021, 8, e18.