(1)
میربهاس.; فروزانفرم. م.; صفریس.; هاشمیب.; جعفریآ.; کاوهع. فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM 2021, 8, e16.