(1)
رحمانیانف.; عباسیب.; بلوردیا.; ملکیف.; حبیب زادهس. ر.; مهدی ف.; عبیریس.; اخوانر. میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک. IJEM 2021, 8, e13.