(1)
منافی راثیع.; توکّلی دارستانیر.; عموزاده عمرانیف.; زندیر.; باروتکوبم.; وزیریس. ش.; شکرانهش. مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM 2021, 8, e14.